BASES LEGALS 1/2021 DE PARTICIPACIÓ A LA PROMOCIÓ D’UN TRACTAMENT D’ESTÈTICA FACIAL AMB ÀCID HIALURÒNIC

1) Empresa organitzadora de la promoció

La Societat Gil-Vernet Mas Clinica Dental, S.L.P. (en endavant, “Gil-Vernet Mas”) amb domicili a la plaça del Progrés, 13, baixos, 08224 Terrassa (Barcelona), i número d’identificació fiscal B66706235, està organitzant, amb fins professionals, una promoció (en endavant, la “Promoció”) a través de la seva principal xarxa social, més concretament la plataforma d’Instagram, i aquesta és propietat de Facebook Ireland Limited. A través del nostre Lloc Web, Gil-Vernet Mas informa que utilitza plataformes de tercers per dur a terme aquesta Promoció, i estableix les presents Bases Legals per regular els termes i condicions d’aquesta.

2) Data d’inici i data de conclusió

La Promoció s’inicia el dia 7 de maig de 2021 i acaba el pròxim 21 de maig del 2021.

3) Requisits, tramitació i condicions de participació

Els requisits de participació són els següents:

 1. Podran participar totes aquelles persones físiques a través dels seus comptes personals de la plataforma d’Instagram (d’ara endavant, els “Participants”).
 2. Les persones físiques hauran de ser majors d’edat, és a dir de més de 18 anys en el moment de participar a aquesta Promoció.
 3. Els Participants hauran de participar seguint les següents indicacions:
 • Accedir a la publicació de la Promoció creada en particular el dia 7 de maig del 2021.
 • Fer un “like” a la publicació.
 • A continuació, serà necessari etiquetar a 3 persones.
 • I, finalment, el Participant haurà de compartir aquesta publicació, etiquetant a @gilvernetmasclinicadental a la seva història com a Usuari de Instagram.
 1. Només podran participar les persones que hagin realitzat les indicacions especificades en el punt precedent (3) i que es poden trobar publicades a aquestes Bases Legal a la nostra pàgina web: gilvernetmas.cat; així com a la publicació d’instagram.
 2. Les dades personals utilitzades dels Participants seran les necessàries per utilitzar la xarxa social creada per la plataforma d’Instagram, i básicament seran les indicada al perfil o usuari de cada Participant. El tractament d’aquestes és amb la finalitat de participar a la Promoció, i responsabilitzant-se cada Participant que les dades introduïdes al seu perfil o usuari d’Instagram són exactes i verdaderes.
 3. La selecció del guanyador es realitza de forma aleatòria a través d’una plataforma de tercers, i és per això que no ens responsabilitzem del funcionament d’aquesta, ni aquest Lloc Web, ni Gil-Vernet Mas. La plataforma que indicarà al guanyador de forma aleatòria és del desenvolupador denominat “sorteadores.online”, i es poden veure tots els detalls a través de “GooglePlay”, atès que aquesta plataforma s’ofereix a través de Google Commerce Limited.
 4. En cas de resultar guanyador de la Promoció, el Participant premiat haurà d’emplenar un formulari creat a tal efecte, amb la finalitat de prestar el servei de tractament de salut indicat, més concretament, el d’estètica bucofacial per mitjà d’àcid hialurònic; i tenint com a base legitimadora el contracte de prestació de serveis, assumint Gil-Vernet Mas el cost d’aquest i oferint un servei gratuït al ser objecte d’aquesta Promoció.
 5. Una vegada siguem coneixedors del guanyador, Gil-Vernet Mas es ficarà en contacte a través d’Instagram amb el guanyador, i li indicarà com gaudir del Premi de la Promoció. En tot cas, tindrem en compte les circumstàncies personals del guanyador, i facilitarem el gaudi del premi, per la seva comoditat.

4) Premi de la Promoció

El guanyador obtindrà com a premi: un tractament de salut, més concretament realitzar una intervenció assistencial d’estètica bucofacial per mitjà d’àcid hialurònic.

5) Límits

Si es demostra que algun dels participants no compleix amb els requisits exigits en aquestes Bases legals, o que les dades indicades per participar no són vàlides, exactes o completes, la seva participació es considerarà nul·la, i s’exclourà automàticament de la Promoció, perdent tot dret al Premi assignat com a conseqüència de la Promoció.

Els empleats de Gil-Vernet Mas i les seves famílies, no poden participar a la Promoció.

El Premi atorgat no és transferible, ni està subjecte a modificació, alteració o compensació a petició dels participants, i no pot ser canviat per ningun altre producte o efectiu.

Gil-Vernet Mas es reserva el dret, amb justa causa i previ avís en el termes legals, de realitzar qualsevol modificació, suspendre o ampliar la Promoció.

Qualsevol impost o carga fiscal que resulti d’acceptar aquest premi, així com qualsevol altra despesa resultant de la Promoció que no sigui assumida expressament per Gil-Vernet Mas segons l’establert a aquestes Bases Legals, serà assumit pel Participant guanyador.

S’estableix un termini de cinc dies naturals a partir de la data de concessió del premi per a la presentació de qualsevol reclamació justificada. Gil-Vernet mas es reserva el dret, si és necessari, de substituir el Premi per un altre de característiques similars.

6) Exoneració de responsabilitat

Per exemple, i no a títol limitatiu, Gil-Vernet Mas no serà responsable de ninguna pèrdua, robatori, retràs o qualsevol circumstància atribuïble a tercers que pugui afectar al desenvolupament d’aquesta Promoció, ni tampoc serà responsable de l’ús que el participant pugui fer del Premi obtingut com a resultat d’aquesta Promoció, i no serà responsable de cap d’any i perjudici de qualsevol mena que puguin ser causats als participants, guanyadors o tercers.

Gil-Vernet Mas no assumeix cap responsabilitat en el cas de força major o per aconteixaments fortuïts que puguin impedir la realització de la Promoció o el gaudi del premi en la seva totalitat o en part. En el cas que aquesta Promoció no pugui realitzar-se com a conseqüència d’un frau detectat a aquesta, errors tècnics o per qualsevol altre raó que no està sota el control de Gil-Vernet Mas, i que afecta al normal desenvolupament de la Promoció, Gil-Vernet Mas es reserva el dret de cancel·lar-la, modificar-la o suspendre-la incloent al Lloc Web de participació.

7) Drets d’imatge

En cas de guanyar la Promoció, els Participants guanyadors cedeixen a Gil-Vernet Mas, d’acord i segons la normativa aplicable, el dret d’utilitzar la Promoció de forma gratuïta – a més dels drets accessoris i els drets resultants – de forma il·limitada en el temps i en l’espai (dins del país i en tot el territori del món), i il·limitada en el seu contingut, exclusiva, revocable (d’acord amb la Llei 1/1982 del 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, i altres lleis aplicables) i transferir les imatges de la seva persona i de les manifestacions, testimonis i declaracions emeses que siguin captades i reproduïdes per Gil-Vernet Mas dels Participants premiats en l’àmbit únic i exclusiu a la Promoció. L’anterior manifestació, no serà aplicable en els supòsits en que Gil-Vernet Mas no tingui prèviament el consentiment de l’interessat, i en el supòsit d’obtenir aquest consentiment, l’interessat opta per revocar-lo expressament.

8) Protecció de dades

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Gil-Vernet Mas informa que les dades personals facilitades pels Participants, per a la seva participació a la Promoció, així com les dades obtingudes i transmeses en el marc d’aquesta, seran objecte de tractament per part de Gil-Vernet Mas (les dades identificatives i registrals de la Societat, en la seva qualitat de Responsable del Tractament figuren al punt primer), i s’incorporaran a la activitat de tractament “Gestió de la Promoció”. La finalitat d’aquest tractament és gestionar la tramitació i la decisió en l’àmbit de la participació dels Participants a la Promoció organitzada per Gil-vernet Mas, així com processar i publicar la imatge del Participant guanyador d’aquesta Promoció. Aquest tractament es basa en la relació contractual resultant de la participació del Participant de conformitat amb les Bases Legals o per a l’aplicació de les mesures precontractuals.

Les dades es conservaran durant el termini de dos anys a partir de la decisió sobre la Promoció.

Gil-Vernet Mas tractarà totes les dades sense transmetre sota ninguna circumstància dades a tercers. L’anterior sense perjudici que Gil-Vernet Mas pugui recórrer a tercers per dur a terme certes activitats de tractament d’acord i estrictament sota les instruccions i principis establerts en aquestes Bases Legals.

Gil-Vernet Mas es compromet, a l’utilitzar les dades personals, a utilitzar-les d’acord amb les finalitats esmentades anteriorment i respectant la confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat adequades a les dades personals processades.

D’acord amb l’establert a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Participant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió i oposició o, en el seu cas, portabilitat, a través de l’enviament gratuït de la sol·licitud corresponent per escrit a Gil-Vernet Mas, a la plaça del Progrés, 13, baixos, 08224 Terrassa (Barcelona), o a través de la direcció de correu electrònic info@gilvernetmas.cat, indicant a l’assumpte “DRETS”, i adjuntant els documents necessaris per acreditar la seva identificació.

A més de l’anterior, el Participant podrà presentar, si escau, una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades competent, més concretament l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

A aquests efectes, el Participant declara conèixer i accepta el tractament de les seves dades personals per part de Gil-Vernet Mas, d’acord amb els termes aquí establerts i, amb la finalitat de la seva participació a la Promoció, declarant la seva conformitat amb el tractament de les dades per les finalitats indicades.

9) Esmenes

Gil-Vernet Mas es reserva el dret de modificar i ampliar aquestes Bases Legals de la Promoció, en la mesura en que això no perjudiqui els drets dels Participants a la Promoció.

10) Acceptació de les Bases Legals

La mera participació a la Promoció implica l’acceptació d’aquestes Bases Legals en la seva totalitat i, per tant, la declaració de no acceptar aquestes implicarà l’exclusió del Participant i, en conseqüència, Gil-Vernet Mas quedarà exempt de complir la seva obligació com a Participant. A l’acceptar el Premi, el guanyador serà responsable de tots els impostos i despeses que hagi de pagar, es fa esment i no específicament a aquestes Bases Legals.

11) Legislació aplicable i jurisdicció.

Aquestes Bases Legals es regeixen per les lleis espanyoles. Els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa seran els competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir amb relació a la validesa, interpretació o compliment d’aquestes Bases Legals.

Última versió: Les presents Bases Legals són vigents des de la data 14-05-2021