BASES LEGALS 1/2020 DE PARTICIPACIÓ A LA PROMOCIÓ DEL BLACK FRIDAY

 

1) Empresa organitzadora de la promoció

 

La Societat Gil-Vernet Mas Clinica Dental, S.L.P. (en endavant, “Gil-Vernet Mas”) amb domicili a la plaça del Progrés, 13, baixos, 08224 Terrassa (Barcelona), i número d’identificació fiscal B66706235, està organitzant, amb fins professionals, una promoció (en endavant, la “Promoció”) a través de la seva principal xarxa social, més concretament la plataforma d’Instagram, i aquesta és propietat de Facebook Ireland Limited. A través del nostre Lloc Web Gil-Vernet Mas informa que utilitza plataformes de tercers per dur a terme aquesta Promoció, i estableix les presents Bases Legals per regular els termes i condicions de la Promoció. 

 

2) Data d’inici i data de conclusió

 

La Promoció s’inicia el dia 27 de novembre de 2020 i acaba el pròxim 23 de desembre del 2020. 

 

3) Requisits, tramitació i condicions de participació

 

Els requisits de participació són els següents: 

 

 1. Podran participar totes aquelles persones físiques a través dels seus comptes personals de la plataforma d’Instagram (d’ara endavant, els “Participants”). 
 2. Les persones físiques hauran de ser majors d’edat, és a dir de més de 18 anys en el moment de participar a aquesta Promoció. 
 3. Els Participants hauran de participar seguint les següents indicacions: 

 

 • Accedir a la publicació de la Promoció creada en particular el dia del “Black Friday”, més concretament el 27 de novembre del 2020. 
 • Fer un “like” a la publicació. 
 • A continuació, será necessari etiquetar a 3 persones. 
 • I, finalment, el Participant haurà de compartir aquesta publicació, etiquetant a @gilvernetmasclinicadental a la seva història com a Usuari de Instagram. 

 

 1. Només podran participar les persones que hagin realitzat les indicacions especificades en el punt (iii) i que es poden trobar publicades a aquestes Bases Legal a la nostra pàgina web: www.gilvernetmas.cat; així com a la publicació d’instagram: https://www.instagram.com/p/CIF_78oFA79/

 

 1. Les dades personals utilitzades dels Participants seran les necessàries per utilitzar la xarxa social creada per la plataforma d’Instagram, i básicament seran les indicada al perfil o usuari de cada Participant. El tractament d’aquestes és amb la finalitat de participar a la Promoció, i responsabilitzant-se cada Participant que les dades introduïdes al seu perfil o usuari d’Instagram són exactes i verdaderes. 

 

 1. La selecció del guanyador es realitza de forma aleatoria a través d’una plataforma de tercers, no siguent responsable del funcionament aquest Lloc Web i Gil-Vernet Mas. La plataforma que asignará al guanyador de forma aleatoria és del desarrollador denominat “sorteadores.online”, i es poden veure tots els detalls a través de “GooglePlay” atès que aquesta plataforma s’ofereix a través de Google Commerce Limited. 

 

 1. En cas de resultar guanyador de la Promoció, el Participant premiat haurà d’emplenar un formulari creat a tal efecte, amb la finalitat de prestar el servei de tractament de salut indicat, més concretament, el de blanquejament de les dents; i tenint com a base legitimadora el contracte de prestació de serveis, assumint Gil-Vernet Mas el cost d’aquest i oferint un servei gratuït al ser objecte d’aquesta Promoció.
 2. Una vegada es coneixi el guanyador, Gil-Vernet Mas es ficará en contacte a través d’Instagram amb el guanyador, i li indicarà com gaudir del Premi de la Promoció.

 

4) Premi de la Promoció

 

El guanyador obtindrà com a premi: un tractament de salut, més concretament realitzar un blanquejament. 

 

5) Límits

 

Si es demostra que algun dels participants no compleix amb els requisits exigits en aquestes Bases legals, o que les dades indicades per participar no són vàlides, exactes o completes, la seva participació es considerarà nul·la, i s’exclourà automàticament de la Promoció, perdent tot dret al Premi assignat com a conseqüència de la Promoció. 

 

Els empleats de Gil-Vernet Mas i les seves famílies, no poden participar a la Promoció. 

 

El Premi atorgat no és transferible ni està subjecte a modificació, alteració o compensació a petició dels participants, i no pot ser canviat per ningun altre producte o efectiu. 

 

Gil-Vernet Mas es reserva el dret, amb justa causa i previ avís en el termes legals, de realitzar qualsevol modificació, suspendre o ampliar la Promoció. 

 

Qualsevol impost o carga fiscal que resulti d’acceptar aquest premi, així com qualsevol altra despesa resultant de la Promoció que no sigui assumida expressament per Gil-Vernet Mas segons l’establert a aquestes Bases Legals, serà assumit pel Participant guanyador. 

 

S’estableix un termini de cinc dies naturals a partir de la data de concessió del premi per a la presentació de qualsevol reclamació justificada. Gil-Vernet mas es reserva el dret, si és necessari, de substituir el Premi per un altre de característiques similars. 

 

6) Exoneració de responsabilitat

 

Per exemple, i no a títol limitatiu, Gil-Vernet Mas no serà responsable de ninguna pèrdua, robatori, retràs o qualsevol circumstància atribuïble a tercers que pugui afectar al desenvolupament d’aquesta Promoció, ni tampoc serà responsable de l’ús que el participant pugui fer del Premi obtingut com a resultat d’aquesta Promoció, i no serà responsable de cap d’any i perjudici de qualsevol mena que puguin ser causats als participants, guanyadors o tercers. 

 

Gil-Vernet Mas no assumeix cap responsabilitat en el cas de força major o per aconteixaments fortuïts que puguin impedir la realització de la Promoció o el gaudir del premi en la seva totalitat o en part. En el cas de que aquesta Promoció no pugui realitzar-se com a conseqüència d’un frau detectat a aquesta, errors tècnics o per qualsevol altre raó que no està sota el control de Gil-Vernet Mas, i que afecta al normal desenvolupament de la Promoció, Gil-Vernet Mas es reserva el dret de cancel·lar-la, modificar-la o suspendre-la incloent al Lloc Web de participació. 

 

7) Drets d’imatge

 

En cas de guanyar la Promoció, els Participants guanyadors cedeixen a Gil-Vernet Mas, d’acord i segons la normativa aplicable, el dret d’utilitzar la Promoció de forma gratuïta – a més dels drets accessoris i els drets resultants – de forma il·limitada en el temps i en l’espai (dins del país i en tot el territori del món), i il·limitada en el seu contingut, exclusiva, revocable (d’acord amb la Llei 1/1982 del 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, i altres lleis aplicables) i transferir les imatges de la seva persona i de les manifestacions, testimonis i declaracions emeses que siguin captades i reproduïdes per Gil-Vernet Mas dels Participants premiats en l’àmbit únic i exclusiu a la Promoció. 

 

8) Protecció de dades

 

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Gil-Vernet Mas informa que les dades personals facilitades pels Participants per a la seva participació a la Promoció, així com les dades obtingudes i transmeses en el marc d’aquesta, seran objecte de tractament per part de Gil-Vernet Mas (les dades identificatives i registrals de la Societat, en la seva qualitat de Responsable del Tractament figuren al punt primer), i s’incorporaran a la activitat de tractament “Gestió de la Promoció”. La finalitat d’aquest tractament és gestionar la tramitació i la decisió en l’àmbit de la participació dels Participants a la Promoció organitzada per Gil-vernet Mas, així com processar i publicar la imatge del Participant guanyador d’aquesta Promoció. Aquest tractament es basa en la relació contractual resultant de la participació del Participant de conformitat amb les Bases Legals o per a l’aplicació de les mesures precontractuals. 

 

Les dades es conservaran durant el termini de dos anys a partir de la decisió sobre la Promoció. 

 

Gil-vernet Mas tractarà totes les dades sense transmetre sota ninguna circumstància dades a tercers. L’anterior sense perjudici que Gil-Vernet Mas pugui recórrer a tercer per dur a terme certes activitats de tractament d’acord i estrictament sota les instruccions i principis establerts en aquestes Bases Legals. 

 

Gil-Vernet Mas es compromet, a l’utilitzar les dades personals, a utilitzar-les d’acord amb les finalitats esmentades anteriorment i respectant la confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat adequades a les dades personals processades. 

 

D’acord amb l’establert a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Participant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió i oposició o, en el seu cas, portabilitat, a través de l’enviament gratuït la sol·licitud corresponent per escrit a Gil-Vernet Mas, a la plaça del Progrés, 13, baixos, 08224 Terrassa (Barcelona), o a través de la direcció de correu electrònic info@gilvernetmas.cat, indicant a l’assumpte “DRETS”, i adjuntant els documents necessaris per acreditar la seva identificació. 

 

A més de l’anterior, el Participant podrà presentar, si escau, una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades competent, més concretament l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). 

 

A aquests efectes, el Participant declara conèixer i accepta el tractament de les seves dades personals per part de Gil-Vernet Mas, d’acord amb els termes aquí establerts i, amb la finalitat de la seva participació a la Promoció, declarant la seva conformitat amb el tractament de les dades per les finalitats indicades. 

 

9) Esmenes

 

Gil-Vernet Mas es reserva el dret de modificar i ampliar aquestes Bases Legals de la Promoció, en la mesura en que això no perjudiqui els drets dels Participants a la Promoció.

 

10) Acceptació de les Bases Legals

 

La mera participació a la Promoció implica l’acceptació d’aquestes Bases Legals en la seva totalitat i, per tant, la declaració de no acceptar aquestes implicará l’exclusió del Participant i, en conseqüència, Gil-Vernet Mas quedarà exempt de complir la seva obligació com a Participant. A l’acceptar el Premi, el guanyador serà responsable de tots els impostos i despeses que hagi de pagar, es fa esment i no específicament a aquestes Bases Legals.

 

11) Legislació aplicable i jurisdicció.

 

Aquestes Bases Legals es regeixen per les lleis espanyoles. Els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa seran els competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui surgir amb relació a la valides, interpretació o compliment d’aquestes Bases Legals. 

 

Última versió: Les presents Bases Legals són vigents des de la data 27-11-2020