AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ RELATIVA A LA TITULARITAT DEL LLOC WEB

La societat GIL-VERNET MAS CLINICA DENTAL, S.L.P. (d’ara endavant “GIL-VERNET MAS”), amb domicili social a la Plaça del Progrés 13, baixos, 08224 Terrassa (Barcelona), amb dades registrals BORME, Registre Mercantil de Barcelona, tom 45283, foli 65, secció 8, full B482837, inscripció 1a, proveïda de CIF: B66706235, és la titular del lloc web situat i denominat segons l’adreça www.gilvernetmas.cat (d’ara endavant, el “Lloc web”). Si l’usuari desitja contactar amb GIL-VERNET MAS disposa de diversos mitjans:

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, les “Condicions”) regulen l’accés als serveis oferts per GIL-VERNET MAS a través de la utilització del Lloc Web, així com la seva utilització per part de l’Usuari. No obstant això, determinats serveis o continguts oferts en el Lloc Web estan o poden estar subjectes a “Condicions Particulars d’Ús”, que podran complementar o substituir aquestes Condicions respecte a l’ús del servei concret al qual es refereixin. Anteriorment a la contractació d’aquests serveis, l’Usuari podrà accedir a les condicions particulars aplicables als mateixos i, en particular, haurà d’acceptar-les per a la formalització del corresponent contracte.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés a les Condicions és gratuït i atribueix automàticament la condició d’”Usuari” (també farem esment al terme “Pacient” quan l’Usuari a qui tractem dades de categoria especial, utilitza aquest Lloc Web), implicant la plena acceptació d’aquestes Condicions. Aquestes Condicions, així com les seves modificacions o altres avisos legals estaran disponibles en el Lloc Web i s’entendran vigents des de la seva publicació en aquest. SI US PLAU, LLEGEIXI DETINGUDAMENT AQUESTES CONDICIONS GENERALS D’ÚS, PERQUÈ EL FET D’ACCEDIR I/O USAR ELS SERVEIS DEL LLOC WEB, SIGNIFICA QUE VOSTÈ HA LLEGIT, ENTÈS I ACCEPTA, SENSE CAP RESERVA, AQUESTS TERMES I CONDICIONS. Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del nostre Lloc Web, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels Serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada en el Lloc Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials. L’Usuari podrà conèixer quan han entrat en vigor les últimes modificacions, ja que en la part inferior d’aquestes Condicions s’insereix la data de l’última actualització i data d’entrada en vigor d’aquestes.

GIL-VERNET MAS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web així com a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el Lloc Web, els Serveis i les condicions requerides per a accedir o utilitzar el Lloc Web i els seus Serveis. L’ús o accés al Lloc Web o als Serveis implicarà l’acceptació de les noves Condicions des del mateix moment en què es produeixin.

Així mateix, GIL-VERNET MAS tindrà potestat de suspendre o modificar la totalitat o part del Lloc Web, els seus continguts, serveis o funcionalitats, així com carregar, modificar o renunciar als drets que s’han d’abonar, anunciant-lo amb una antelació raonable. No obstant això, GIL-VERNET MAS podrà excloure aquest període d’antelació en cas de força major o extrema necessitat que haurà de ser justificada per aquesta.

CONDICIONS D’ÚS DEL CONTINGUT

GIL-VERNET MAS disposa en el Lloc Web d’informació relativa als seus serveis, al funcionament de les seves aplicacions, així com diversos canals d’Atenció al Client per a aquests.

Els enllaços o links que conté aquest Lloc web a altres llocs webs són inclosos per considerar-los interessants per a l’Usuari i/o Pacient, sense que això impliqui l’existència de cap relació, promoció o vinculació professional entre GIL-VERNET MAS i els titulars d’aquests llocs. GIL-VERNET MAS no té cap mena de control sobre aquests llocs web pel que no respon del contingut, dels serveis oferts ni de l’estat d’aquests llocs web.

GIL-VERNET MAS posa a la disposició de l’Usuari i/o Pacient, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als Usuaris i/o Pacients accedir als canals i pàgines del Lloc Web que GIL-VERNET MAS manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Instagram, Facebook, etc.). La inclusió d’aquests enllaços en el Lloc web té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.
L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre GIL-VERNET MAS i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de GIL-VERNET MAS dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable d’aquests.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’Usuari i/o Pacient (usuari/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control de GIL-VERNET MAS. En accedir a aquestes xarxes externes, l’Usuari i/o Pacient ingressa en un entorn no controlat per GIL-VERNET MAS, per la qual cosa GIL-VERNET MES no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que GIL-VERNET MAS no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’Usuari i/o Pacient reconeix i accepta que GIL-VERNET MAS no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari i/o Pacient pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’Usuari i/o Pacient ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

GIL-VERNET MAS no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. GIL-VERNET MAS no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació a la pàgina web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

L’Usuari i/o Pacient es compromet en tot moment a utilitzar el Lloc Web d’acord amb aquestes Condicions i amb la legislació vigent. En particular, però sense limitació, l’Usuari i/o Pacient no haurà en relació amb o dins del Lloc Web i/o els Serveis en ell inclosos:

 • Registrar-se o comunicar informacions o dades que no siguin certes, exactes, completes i/o actualitzades.
 • Accedir als Serveis o al Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectades al Lloc Web, utilitzant el nom, dades identificatives o el password d’un altre Usuari i/o Pacient o suplantar a qualsevol persona o identitat. Utilitzar el Servei per a usos diferents a l’ús personal i privat.
 • Alterar, modificar, tergiversar o de qualsevol altra manera utilitzar incorrectament o en contra de les presents Condicions la informació, valoracions o observacions aportades per GIL-VERNET MAS.
 • Difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altra manera qualsevol dret d’altres Usuaris o de qualssevol altres persones. Utilitzar el Servei per a comunicar qualsevol informació o contingut que siguin contraris als drets d’altres persones, com, per exemple, els que tinguin caràcter denigratori, difamatori, agressiu, obscè, sexualment explícit, ofensiu, violent o amb incitació a la violència, racista o xenòfob, o en general de caràcter il·legal.
 • Vulnerar els drets de la propietat intel·lectual o industrial de GIL-VERNET MAS, dels fabricants inclosos en el Lloc Web o de qualssevol tercer incloent qualsevol patent, marca, noms comercials, drets de publicitat o similars. En cas d’aportar qualsevol contingut d’Usuari que pogués ostentar aquesta protecció l’Usuari haurà de disposar de tots els drets corresponents per al seu ús d’acord amb el Servei.
 • Infringir els drets relatius a les dades personals, intimitat o protecció de la imatge de qualsevol persona física i/o la reputació de qualsevol tercer mitjançant el Servei.
 • Restringir o impedir a qualsevol altre Usuari l’ús i gaudi del Servei.
  Enviar o difondre informacions, codis o continguts que puguin reduir, perjudicar, pertorbar o impedir l’ús normal del Lloc web per part de qualsevol Usuari, i/o que puguin danyar o perjudicar els equips o la propietat de GIL-VERNET MAS o d’altres Usuaris, incloent, sense limitació, aplicacions malicioses, virus, bombes lògiques, enviaments de missatges no sol·licitats (SPAM), etc. GIL-VERNET MAS es reserva el dret a eliminar missatges enviats per un Usuari, amb la finalitat de mantenir una bona qualitat d’ús del Servei.
 • Usar el Lloc web per a recaptar dades de caràcter personal d’altres usuaris.
  Remetre comunicacions comercials sol·licitades o no sol·licitades, ni qualsevol altre tipus de publicitat no autoritzada per GIL-VERNET MAS per qualsevol mitjà (incloent sense limitació per correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació), ni a tercers ni a cap altre Usuari del Servei.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’Usuari podrà portar aparellada l’adopció per GIL-VERNET MAS de les mesures oportunes emparades en Dret.
En el cas que alguna informació o contingut en el Lloc Web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades en el Lloc Web, preguem que el posi en coneixement immediat de GIL-VERNET MAS a través dels diferents canals habilitats a l’efecte (concretament a través del formulari online de contacte, o bé per correu electrònica a la direcció info@gilvernetmas.cat.

RESPONSABILITAT

Qui utilitza aquest Lloc Web, el fa pel seu propi compte i risc. L’Usuari i/o Pacient és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Lloc Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. GIL-VERNET MAS no garanteix que el Lloc Web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, el Lloc web i els seus continguts són proveïts “TAL COM ESTAN” sense garanties de cap mena, expresses o implícites, quedant clar que, ni GIL-VERNET MAS ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest Lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquest es facilita.

Fins al màxim permès per la llei, GIL-VERNET MAS no accepta cap mena de responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany (incloent sense caràcter limitatiu qualsevol tipus de dany o pèrdua directa, indirecta o conseqüència, pèrdua de negoci, dades –incloses els de l’Usuari del Perfil-, contractes o beneficis, pèrdues o danys en relació amb programes o equips informàtics) que puguin sorgir per l’accés o utilització o la incapacitat d’accedir o utilitzar el Lloc web o qualsevol part d’aquest, qualsevol que sigui la causa, incloent sense caràcter limitatiu l’absència de continguts que cobreixi les necessitats de l’Usuari i/o Pacient, la publicació dels continguts de l’Usuari i/o Pacient en el Lloc Web (sempre d’acord amb les presents Condicions), la inexactitud o incorrecció de les informacions/activitats contingudes en el servei o subministrades pels seus Usuaris i/o Pacients, els danys que pugui produir la informació que s’ofereix per altres Usuaris i/o Pacients del Servei, entre altres. GIL-VERNET MAS no serà responsable per qualsevol possible dany causat a la imatge, posició o reputació de l’Usuari i/o Pacient.

GIL-VERNET MAS no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, i en conseqüència no es responsabilitza pels danys o perjudicis que tals elements poguessin causar.

Això no obstant, GIL-VERNET MAS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts d’aquest Lloc Web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en aquest, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de GIL-VERNET MAS o, en el seu cas, qui atorgui la llicència, que l’Usuari i/o Pacient ha de respectar.

La còpia, transformació, distribució o comunicació pública, així com qualsevol altre acte de disposició dels continguts queden terminantment prohibits, tret que es disposi de la corresponent autorització expressa de GIL-VERNET MAS. L’Usuari i/o Pacient tan sols disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de consultar i accedir a la informació. Amb l’acceptació i compliment continuat de les Condicions i durant la vigència d’aquestes, GIL-VERNET MAS concedeix a l’Usuari i/o Pacient una llicència gratuïta, no exclusiva i intransferible per a accedir als continguts del Lloc web exclusivament per als usos recollits en la present clàusula. Exceptuant aquesta llicència, qualssevol altres drets sobre el contingut són propietat de GIL-VERNET MAS o d’aquells que atorguen les llicències. L’Usuari i/o Pacient no pot ni ha de vendre, llogar, arrendar, distribuir, transferir, subllicenciar o de qualsevol altra manera disposar dels drets concedits sota aquesta llicència o dels continguts de GIL-VERNET MAS, excepte amb autorització prèvia per escrit.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l’efecte del que es preveu en la normativa vigent en matèria de protecció de dades i altra legislació aplicable, GIL-VERNET MAS informa als seus Usuaris i a qualsevol tercer de qui tracti dades de caràcter personal sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible en el Lloc web, en l’enllaç següent “Política de privacitat“.

Així mateix, el Lloc Web disposa de cookies pel que s’informa en la referida “Política de cookies” de les característiques d’aquestes.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

GIL-VERNET MAS es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc web, amb o sense prèvia notificació, sense que escaigui la possibilitat de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals d’Ús es regeixen per la Llei espanyola. Aquesta és la jurisdicció competent per a dirimir qualsevol conflicte en relació amb les mateixes la dels tribunals de la ciutat de Terrassa.

MISCEL·LÀNIA

La vigència temporal de les presents Condicions coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les Condicions Generals d’Ús modificades.

En el cas que qualsevol disposició de les presents Condicions fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les presents Condicions Generals d’Ús.

El no exercici o execució per part de GIL-VERNET MAS de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

DIRECCIONS DE CONTACTE

Donat el cas que qualsevol Usuari i/o Pacient tingues qualsevol dubte pel que fa a aquestes Condicions Generals dÚs, o per a qualsevol altre comentari relacionat sobre el nostre Lloc Web, si us plau, no dubti en dirigir-se a nosaltres a través de info@gilvernetmas.cat.

Última versió: Les presents Condicions són vigents des de la data de 01-11-2020