POLÍTICA DE PRIVACITAT

A Gil-Vernet Mas Clínica Dental, S.L.P. som molt conscients que hem de tractar les seves dades personals amb l’objectiu de salvaguardar el seu dret fonamental a la protecció de les seves dades personals. És per això que l’informem que el nostre equip millora cada dia per garantir una cultura i sensibilitat en aquest sentit.

Aquesta Política de privacitat exposa les activitats de tractament de dades personals, realitzades per Gil-Vernet Mas Clínica Dental, S.L.P., amb domicili a la plaça del Progrés, 13 baixos, 08224 Terrassa (Barcelona), amb CIF: B66706235 (d’ara endavant «GIL-VERNET MAS»), a través del nostre lloc web www.gilvernetmas.cat («Lloc Web»).

Responsable Gil-Vernet Mas Clínica Dental, S.L.P.
Domicili Social Plaça del Progrés, 13 baixos, 08224 Terrassa (Barcelona).
Telèfon +34 937890903
Contacto DPO info@gilvernetmas.cat
CIF B66706235

Aquesta Política de privacitat està sota les Condicions Generals d’Ús que regulen el nostre Lloc Web i, l’usuari en aquest Lloc Web («Usuari») ha d’acceptar la present Política de privacitat, a fi d’emplenar qualsevol servei ofert a través d’aquest (els «Serveis») o de proporcionar qualsevol dada a través del nostre Lloc Web. Aquestes Condicions són accessibles aquí.

En relació amb el tractament de les seves dades personals a través del Lloc Web, GIL-VERNET MAS informa l’Usuari del següent:

INFORMACIÓ BÀSICA

Totes les dades facilitades per l’Usuari, quan es registra o quan utilitza algun dels nostres Serveis i/o introdueix dades personals a través d’algun dispositiu del nostre Lloc Web, s’inclouen aquestes a la nostra base de dades gestionada per GIL-VERNET MAS en l’àmbit de la prestació dels serveis que li oferim i/o gestió del Lloc Web.

Com veurà, en aquest apartat resumim la informació bàsica sobre la nostra Política de privacitat. Tanmateix, a l’apartat següent la trobarà ampliada i, per a resoldre qualsevol dubte que tingui, no dubti en contactar amb nosaltres a info@gilvernetmas.cat. Estarem encantats d’atendre’l!

Responsable del tractament de les seves dades. Gil-Vernet Mas Clínica Dental, S.L.P.
Finalitat del tractament de les seves dades. 1.       Gestionar la contratació dels Serveis, així com la facturació i prestació corresponent i/o bé per atendre les seves peticions, dubtes o qüestions que hagi plantejat en relació amb aquests.

2.       Enviament d’informació relacionada amb els Serveis contractats, novetats i millores de valor afegit, així com activitats i formació relacionada.

3.      Enviament d’informació sobre novetats en el sector de salut, Serveis de la firma i activitats relacionades.

4.       Gestionar el procediment de selecció de personal.

5.       Donar cumpliment a les obligacions legalmente establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloses la prevenció del frau.

6.       Gestionar la Promoción.

Legitimació del tractament. 1.       La mateixa execució del contracte de prestació de Serveis i/o el consentiment de l’interessat pel cas en concret.

2.       L’interès legítim per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent, llevat que s’indiqui el contrari o s’oposi o retiri el seu consentiment.

3.       Consentiment de l’interessat pel cas en concret, llevat que s’oposi o retiri el seu consentiment.

4.      Consentiment de l’interessat que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pogués ser atesa als nostres procediments de selecció de personal. Llevat que s’indiqui el contrari, l’aportació de les dades requerides és necessària, per tant si no les aporta, impedirà la continuïtat en el procediment de selecció.

5.       Obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Destinaris del tractament (a qui poden cedir-se les dades). No hi ha destinataris diferents, llevat obligación legal.
Drets dels nostres Usuaris. Els nostres Usuaris poden accedir, rectificar, suprimir, limitar o revocar el consentiment sobre el tractament de les seves dades, així com altres drets reconeguts legalment. El procediment i requisits es detallan a la informació adicional. L’Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).
Conservació de les seves dades. Les dades es conservarán durant el període de la prestació dels serveis als nostres Usuaris i/o Pacients; i el termini que la legislació vigent ens exigeix o, en el supòsit que hagi sol·licitat rebre informació, fins que aquest es doni de baixa de l’esmentat mitjà de comunicació.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Quines dades personals recopilem?

Les dades recavades per GIL-VERNET MAS a través del Lloc Web, es tracten amb l’única finalitat de gestionar els Serveis sol·licitats per l’Usuari i/o Pacient; o bé per atendre les peticions, dubtes o qüestions que hagi plantejat l’Usuari i/o Pacient per mitjà d’aquest Lloc Web o per a qualsevol mitjà habilitat a l’efecte.

En aquest sentit, GIL-VERNET MAS recopila i tracta de l’Usuari i/o Pacient les següents categoríes de dades:

  • Dades identificatives: nom/s, cognom/s, càrrec, rol, correu electrònic i/o número de telèfon.
  • Dades econòmiques, financeres o bancàries, si s’escau.
  • Dades de salut, si s’escau, a través de la història clínica del pacient, necessària per a la prestació dels serveis mèdics.
  • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulació, historial de l’estudiant, experiència professional, membre col·legiat o pertany a alguna associació empresarial, entre d’altres.

Com s’utilitzen les seves dades personals?

Les dades personals de l’Usuari i/o Pacient s’utilitzen per les següents finalitats:

  1. Amb caràcter general, les dades de l’Usuari i/o Pacient seran utilitzades per gestionar la contractació dels serveis professionals que s’ofereixin a través del Lloc Web, així com la facturació i la prestació del Servei corresponent, per atendre les seves peticions, dubtes o qüestions que hagi plantejat en relació amb aquests, per donar accés a les seccions que requereixin identificació, així com per gestionar i millorar els serveis oferits en cada moment a través del Lloc Web. Aquest tractament té la seva base legal en la mateixa execució del contracte de prestació de serveis i/o el consentiment de l’interessat pel cas en concret.
  2. Per comunicar a l’Usuari i/o Pacient, per correu electrònic, o altres mitjans electrònics o no electrònics, informació relacionada amb els Serveis contractats, novetats i millores de valor afegit, així com activitats i formació relacionada. Aquest tractament està basat en l’interès legítim de GIL-VERNET MAS, per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.
  3. Per comunicar a l’Usuari i/o Pacient, per correu electrònic, o altres mitjans electrònics o no electrònics, informació relacionada amb el Serveis de GIL-VERNET MAS, novetats del sector de salut, activitats i events relacionats, així com altra informació comercial que GIL-VERNET MAS pugui considerar apropiada. Aquest tractament està basat en el consentiment de l’Usuari i/o Pacient a rebre aquesta informació.
  4. Per gestionar i mantenir la seva candidatura a ocupar un lloc de treball a GIL-VERNET MAS, quan ens envía la seva sol·licitud de participació en un procés de selecció. Aquest tractament està basat en el consentiment de l’Usuari, com així s’indica a la informació sobre privacitat de l’Usuari ha d’acceptar de forma prèvia l’enviament de la seva candidatura.
  5. Per cumplir amb les obligacions legals establertes per la legislació vigent per a la prestació de serveis en l’àmbit de salut, i més concretament en el sector de l’odontología i cirurgia. Aquest tractament té com a base l’obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Si GIL-VERNET MAS requerís el tractament ulterior de les seves dades personals, ja sigui com a Usuari i/o Pacient, o bé per una finalitat diferent a les recollides a través d’aquesta Política de privacitat, s’informarà previament, incloent tota la informació que sigui legalment exigible, així com les finalitats previstres per aquest tractament.

Caràcter obligatori de les respostes i veracitat de la informació?

L’Usuari i/o Pacient garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda prohibida, llevat que l’Usuari i/o Pacient compti amb les autoritzacions corresponents, la comunicació a GIL-VERNET MAS de les dades relatives a terceres persones. L’Usuari garantitza que ha obtingut el consentiment d’aquestes persones per a l’oportuna comunicació a GIL-VERNET MAS, informant-li previament dels termes recollits en les condicions de privacitat de GIL-VERNET MAS, no essent possible per part de GIL-VERNET MAS validar de forma anticipada aquesta qüestió. Per aquest motiu, la responsabilitat per a qualsevol infracció sobre drets de terceres persones per la informació intercanviada per mitjà del nostre Lloc Web serà exclusivament de l’Usuari i/o Pacient.

No obstant l’anterior, GIL-VERNET MAS podrà dur a terme les verificacions oportunes per constatar que es compleix amb aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que correspongui, segons la normativa vigent.

Qui pot tractar les meves dades?

Només el personal autoritzat de GIL-VERNET MAS pot tractar la informació personal de l’Usuari per les finalitats descrites anteriorment. No obstant, es podrà accedir, tractar, supervisar o revisar les dades personals contingudes en els sistemes davant una potencial vulneració de l’avís legal, i concretament a les Condicions General d’ús que regulen el nostre Lloc Web, així com els Serveis, o per cumplir amb els requeriments legals de GIL-VERNET MAS, d’òrgans jurisdiccionals o d’altres organismes públics que foren competents.

Qui rep les meves dades?

GIL-VERNET MAS no revelarà a tercers la informació personal que l’Usuari i/o Pacient proporcioni per a qualsevol mitjà que tinguem en funcionament, llevat quan sigui necessari per a la prestació dels seus Serveis o en aquells supòsits en els que la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent governamental, judicial o d’altre índole.

Sense perjudici de l’anterior, les dades personals facilitades per els interessats podrà ser comunicada a les següents categoríes de destinataris:

1 Mútues En el marc de la relació d’encarregat per dur a terme la relación contractual principal de prestació de serveis mèdics.
2 Hostipals i partnerships En el marc de la relació d’encarregat per dur a terme la relación contractual principal de prestació de serveis mèdics.
3 Laboratoris protètics En el marc de la relació d’encarregat per dur a terme la relación contractual principal de prestació de serveis mèdics.
4 Entitats financeres Per materialitzar el servei de gestió de finançament per dur a terme un tractament mèdic en concret.
5 Autoritats administratives, jutjats i tribunals, així com forces i cossos de seguretat de l’Estat. Per ordre judicial, o per una autoritat competent governamental, judicial o d’altra índole.


Durant quant de temps conservem les seves dades?

El tractament de dades que realitza GIL-VERNET MAS es realitza exclusivament durant el termini necessari per gestionar i/o prestar els Serveis, atendre les peticions de l’Usuari i/o Pacient. Més concretament, la història clínica del Pacient es conservarà, juntament amb les dades personals del Pacient, com a mínim durant 15 anys des de l’última alta de cada procés assistencial , llevat que aquella documentació que integra la història clínica no s’esmenta a l’article 12 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació relatiu a salut i l’autonomia del Pacient, i de la documentació clínica; pel que se suprimiran transcorreguts com a mínim 5 anys. En el cas que s’hagi sol·licitat rebre informació, fins que aquest no es doni de baixa de l’esmentat mitjà de comunicació. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada en els terminis legalment establerts.

En el cas que les dades que ens faciliti són per un procés de selecció de personal on vulgui participar, l’informem que les dades que ens proporcioni seran conservades durant el temps que duri el corresponent procés de selecció obert.

Quins són els drets dels Usuaris i/o Pacients quan ens faciliten les seves dades?

L’Usuari i/o Pacient pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oblit i oposició, a més del dret a retirar el consentiment o, si resultés aplicable, de portabilitat, dirigint-se per escrit a: Gil-Vernet Mas Clínica Dental, S.L.P., amb domicili en la plaça del Progrés, 13 baixos, 08224 Terrassa (Barcelona), proveïda de CIF: B66706235, o a través del nostre correu electrònic; info@gilvernetmas.cat indicant “DRETS” en l’assumpte i aportant els documents necessaris per a acreditar la seva identificació.

Així mateix, l’Usuari i/o Pacient pot presentar, en cas que procedeixi, reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades a Espanya / www.aepd.es.

Quins mitjans de seguretat s’apliquen al tractament?

GIL-VERNET MAS garanteix el secret en les comunicacions i de les dades personals, i a aquest efecte adopta totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència dels sistemes, així com per a restaurar la seva disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic, d’acord amb la legislació vigent i atesa la naturalesa, context, finalitats del tractament, etc.; per a mantenir aquestes dades degudament protegides i utilitzar les dades únicament per a les finalitats establertes en la present Política de privacitat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades. Tot això, sense perjudici del compliment dels requeriments legals que en cada cas puguin efectuar-se a GIL-VERNET MAS.

En cas d’incidents de seguretat o integritat o d’amenaces i vulnerabilitat, GIL-VERNET MAS podrà desactivar provisional o definitivament, en tot o en part, els Serveis i/o el Lloc web, bloquejar l’accés als mateixos i notificar a les autoritats competents, amb vista a prevenir, evitar o reduir les conseqüències d’aquests incidents. No obstant això, GIL-VERNET MAS no es fa responsable en cas d’accés no autoritzat o pèrdua d’informació personal que estigui fora del seu control.

En aquells casos en els quals GIL-VERNET MAS compti amb prestadors de servei per al manteniment o gestió els Serveis i/o el Lloc web que trobin fos de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals donen compliment al que s’estableix en el RGPD atès el compromís de GIL-VERNET MAS a la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels Usuaris i/o Pacients.

Enllaços

El Lloc Web pot ser que contingui enllaços a altres llocs web i/o formularis o serveis gestionats per tercers. La present Política de privacitat no abasta les pràctiques i polítiques d’aquests altres tercers en relació amb aquests llocs web o serveis. GIL-VERNET MAS no controla aquests llocs web i/o formularis o serveis de tercers. L’Usuari i/o Pacient haurà de consultar i revisar les polítiques de privacitat d’aquests llocs web i/o serveis, abans de fer «clic» en ells o d’utilitzar-los.

En el cas que en el Lloc web s’ofereixin opcions per a divulgar informació a través de plugins de xarxes socials (com aquells oferts per Facebook o Twitter). Els plugins i aplicacions de xarxes socials són operats per la pròpia xarxa social i estan subjectes als seus propis termes d’ús i polítiques de privacitat i de cookies.

General

GIL-VERNET MAS es reserva el dret a modificar la present Política de privacitat, notificant aquest canvi a l’Usuari mitjançant el mateix Lloc Web. GIL-VERNET MAS publicarà qualsevol canvi o modificació en el seu Lloc web i aconsella a l’Usuari que consulti regularment la Política de privacitat actualitzada. Si GIL-VERNET MAS informa o aplica condicions de privacitat específiques a un contingut, producte i/o servei determinats, aquestes prevalen en cas de conflicte entre les mateixes i la present Política de privacitat.

En caso de que alguna de las disposiciones de esta Política de privacidad, o parte de ellas, sea declarada ilegal, invalida o no aplicable por una entidad administrativa o judicial competente, se considerara por no puesta, sin que ello afecte a las demás disposiciones.

En cas que alguna de les disposicions d’aquesta Política de privacitat, o part d’elles, sigui declarada il·legal, invalida o no aplicable per una entitat administrativa o judicial competent, és considerà per no posada, sense que això afecti les altres disposicions.

De conformidad con las disposiciones establecidas anteriormente, el Usuario autoriza por la presente que GIL-VERNET MAS trate sus datos personales y consiente expresamente el tratamiento de los mismos con los fines indicados.

De conformitat amb les disposicions establertes anteriorment, l’Usuari autoritza per la present que GIL-VERNET MAS tracti les seves dades personals i i dona el seu consentiment expressament el tractament dels mateixos amb les finalitats indicades.